Bắc Ninh: Thực hiện trưng bày, quảng bá di sản văn hóa tại Nhà hát Dân ca Quan họ

  UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 3213/UBND-KGVX về việc thực hiện trưng bày, quảng bá di sản văn hóa tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

  Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh/thanhphatvn.com.vn

  Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh/thanhphatvn.com.vn

  Công văn nêu rõ, căn cứ Kết luận số 581-KL/TU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương trưng bày, quảng bá di sản văn hóa tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; đồng thời xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 804/SVHTTDL-KHTC ngày 15/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

  Đồng ý giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành và cơ quan chuyên môn liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ trưng bày, quảng bá di sản văn hóa Quan họ tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

  Các Sở Xây dựng, Sở Tài Chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

  Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, với chức năng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng thức dân ca Quan họ Bắc Ninh của nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế; sưu tầm, nghiên cứ, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại./.

  create

  Anh Vũ / toquoc.vn